Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 56 in /data01/virt50508/domeenid/www.cuber.ee/htdocs/wp-content/plugins/multilanguage/multilanguage.php on line 1732

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 56 in /data01/virt50508/domeenid/www.cuber.ee/htdocs/wp-content/plugins/multilanguage/multilanguage.php on line 1738

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 57 in /data01/virt50508/domeenid/www.cuber.ee/htdocs/wp-content/plugins/multilanguage/multilanguage.php on line 1732

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 57 in /data01/virt50508/domeenid/www.cuber.ee/htdocs/wp-content/plugins/multilanguage/multilanguage.php on line 1738

CUBER APP-i testperioodi kasutustingimused

 

Kehtivad alates 11.05.2015

 

CUBER APP-ist ja cuberitest

 

AS LHV Pank emiteerib hoiusetunnistusi (hoiusesertifikaate), mis on väärtpaberituru seaduse tähenduses rahaturuinstrumendid ning seega tagamata, üleantavad ja likviidsed võlakohustused, millega on võimalik rahaturul vabalt kaubelda. AS LHV Pank nimetab neid hoiusetunnistusi cuberiteks (inglise k. Cryptographic Universal Blockchain Entered Receivables) ning emiteerib neid blockchain’il põhinevasse andmebaasi. AS-lt LHV Pank cubereid soetades omandatakse cuberite väärtuses nõue AS-i LHV Pank vastu. Cubereid võib hoida ja hiljem lunastada või võõrandada ning kauplemisel kasutada, võimaldades kellelgi teisel neid lunastada. Cuberi igakordsel omanikul on alati cuberi väärtuses nõue AS-i LHV Pank vastu, mis kehtib teatud tähtajani.

 

OÜ CUBER TECHNOLOGY pakub innovaatilist lahendust cuberite kasutamiseks – CUBER APP rakendust. CUBER APP-i abil on võimalik kasutada cubereid kaupade ja teenuste eest tasumiseks selle võimalusega liitunud kaupmeeste juures või neid lihtsalt võõrandada teistele CUBER APP-i kasutajatele. CUBER APP-i kasutamiseks tuleb installeerida rakendus seda võimaldavasse seadmesse. Cubereid on võimalik CUBER APP-i lisada kahel viisi: (1) AS-lt LHV Pank omandades või (2) teistelt CUBER APP-i kasutajatelt  raha, teenuste või kauba eest saades. Kauplemine cuberitega käib CUBER APP-i abil kasutajate vahel ilma teiste osapoolte sekkumiseta. Ainsad korrad, mil on vajalik kliendisuhte olemasolu AS-iga LHV Pank, on siis, kui soovitakse cubereid omandada AS-ilt LHV Pank või neid lunastada.

 

Käesolevad kasutustingimused reguleerivad CUBER APP-i kasutamist.

 

 1. ÜLDSÄTTED
  • Mõisted
   • Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.
   • CUBER APP on CUBER TECHNOLOGY poolt arendatud rakendus Android ja iOS operatsioonisüsteemidele, mis võimaldab Kasutajal kasutada Teenust.
   • Cuber on LHV poolt emiteeritud, tagamata, üleantav ja likviidne hoiusetunnistus, mis annab Kasutajale kuni teatud tähtajani cuberi väärtuses nõudeõiguse LHV vastu ning millega on võimalik rahaturul vabalt kaubelda.
   • CUBER TECHNOLOGY on OÜ CUBER TECHNOLOGY, registrikood: 12794962, aadress: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, mis on arendanud CUBER APP-i ja kes pakub Teenust. CUBER TECHNOLOGY ainuosanik on AS LHV Group. LHV ei teosta CUBER TECHNOLOGY tegevuse üle kontrolli.
   • Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
   • Kasutaja kasutab CUBER APP-i cuberite omandamiseks, võõrandamiseks ja lunastamiseks.
   • Kasutustingimused on käesolevad CUBER APP-i kasutustingimused, mis reguleerivad CUBER TECHNOLOGY ja Kasutaja vahelisi suhteid CUBER APP-i ja Teenuse kasutamisel Testperioodil.
   • Kaupmees on isik, kes kasutab CUBER APP-i oma majandus- ja kutsetegevuses.
   • Leping on CUBER TECHNOLOGY ja Kasutaja vaheline leping CUBER APP-i ja Teenuse kasutamiseks.
   • LHV on AS LHV Pank, registrikood: 10539549, aadress: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, mis emiteerib cubereid.
   • Pool on, olenevalt kontekstist, CUBER TECHNOLOGY või Kasutaja. Pooled on CUBER TECHNOLOGY ja Kasutaja koos.
   • Seade võimaldab CUBER APP-i allalaadimist ja kasutamist.
   • Teenus on CUBER TECHNOLOGY poolt pakutav teenus, mis võimaldab CUBER APP-i abil cubereid omandada, võõrandada ja lunastada.
   • Testperiood on ajavahemik 11.05.2015 kuni 11.11.2015.
  • Poolte õigused ja kohustused
   • Kasutustingimustega nõustudes moodustavad Kasutustingimused CUBER TECHNOLOGY ja Kasutaja vahel õiguslikult siduva Lepingu.
   • Kasutustingimused on Kasutajale kättesaadavad CUBER APP-is eesti keeles.
   • Kasutustingimustega nõustudes kinnitab (i) füüsilisest isikust Kasutaja, et on vähemalt 18 aastat vana ning teovõimeline, (ii) juriidilisest isikust Kasutaja, et on õigusvõimeline ja tema esindajal on seadusest või volitusest tulenev õigus Kasutajat Lepingut sõlmides ning sellega seoses esindada.
   • Cuberite omandamiseks LHV-lt ja lunastamiseks on vajalik kliendisuhte olemasolu LHV-ga. Kasutaja mõistab, et kliendisuhtele LHV-ga kehtivad LHV vastavad tingimused, sh üldtingimused (https://www.lhv.ee/images/docs/General_Conditions_of_AS_LHV_Pank-ET.pdf) ning hoiusetunnistuse (cuberi) emissioonitingimused (https://www.lhv.ee/ettevottest/tingimused-hinnakiri). Kasutaja mõistab, et cuberite omandamine ja lunastamine LHV-lt toimub vastavate LHV tingimuste alusel ning seetõttu on oluline, et Kasutaja tingimustega tutvuks ja nõustuks. Ilma vastavate tingimustega nõustumata ei ole võimalik cubereid LHV-lt omandada ega lunastada. Kasutaja mõistab, et Kasutaja ja LHV vaheline suhe on eraldiseisev ja sõltumatu Kasutaja ja CUBER TECHNOLOGY vahelisest suhtest.
   • Kasutustingimustega nõustudes kinnitab Kasutaja, et on tutvunud LHV üldtingimuste ja hoiusetunnistuse (cuberi) emissiooni tingimustega.
   • CUBER TECHNOLOGY pakub Teenust tingimusel, et Kasutaja nõustub Kasutustingimustega muutmata kujul ning kasutab Teenust ainult kooskõlas Kui Kasutaja ei nõustu Kasutustingimustega, puudub tal õigus Teenust kasutada.
   • CUBER TECHNOLOGY võib Kasutustingimusi ühepoolselt Kaupmeest puudutavas osas igal ajal muuta, teavitades sellest Kaupmeest läbi CUBER APP-i uuenduste. Kui Kaupmees ei nõustu Kasutustingimuste muudatustega, peab Kaupmees lõpetama CUBER APP-i kasutamise. CUBER APP-i kasutamise jätkamine pärast Kasutustingimuste muudatustest teavitamist tõlgendatakse Kaupmehe nõusolekuna muudatustele.
  • Pool võib Lepingu igal ajal põhjuseta üles öelda.
  • Füüsilisest isikust Kasutaja võib tarbijana Lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates nendega nõustumisest.
   • Leping kehtib Testperioodi lõpuni, juhul kui Pool ei ütle Lepingut varem üles.

 

 1. TESTPERIOOD
  • Testperioodi tingimused
   • Kasutaja mõistab, et Testperiood on mõeldud Teenuse ja CUBER APP-i katsetamiseks ja testimiseks piiratud Kasutajategrupile, eesmärgiga arendada ja parandada Teenust ja CUBER APP-i. Kasutaja mõistab, et Testperioodil ei pruugi Teenus ja CUBER APP toimida tõrgete ega probleemideta. Kasutaja mõistab, et sellest tulenevalt on Pooltel õigus Teenuse kasutamine ja pakkumine ning Leping igal ajal lõpetada, ilma, et see tooks kaasa vastutuse teise Poole ees.
   • Testperioodil on Teenuse kogumaht (emiteeritavate cuberite väärtus) piiratud 100 000 euroga. Testperioodi kogumahu täitumisel ei ole enam võimalik LHV-lt cubereid omandada, küll on aga võimalik cuberite omandamine teistelt Kasutajatelt, nende võõrandamine ja lunastamine.
   • Kasutaja nõustub andma CUBER TECHNOLOGY’le tagasisidet Teenuse ja CUBER APP-i kasutamise kohta Poolte vahel kokkulepitud vormis ja tingimustel.
   • Kaupmees lubab CUBER TECHNOLOGY’l ja LHV’l kasutada oma kaubamärki ettekannetes, turundusmaterjalides ja klientide nimekirjas osundamaks, et Kaupmees osales Testperioodil Teenuse ja CUBER APP-i testimisel. Kaupmees võib kasutada CUBER TECHNOLOGY ja LHV kaubamärki Teenuse ja CUBER APP-iga seonduvalt ainult pärast Testperioodi lõppu ja vastavalt CUBER TECHNOLOGY või LHV eelneval kirjalikul nõusolekul.
  • Konfidentsiaalsus
   • Kasutaja mõistab, et Testperioodil, kui Teenus ja CUBER APP ei ole täielikult avalikud, soovib CUBER TECHNOLOGY Teenuse ja CUBER APP-iga seotud informatsiooni kaitsta ja konfidentsiaalsena hoida.
   • Kogu teave, mis puudutab Teenuse tehnilist ülesehitust ja CUBER APP-i või on nendega otseselt või kaudselt seotud, loetakse konfidentsiaalseks informatsiooniks ning selle avaldamine Kasutaja poolt mis tahes kolmandale isikule ilma CUBER TECHNOLOGY eelneva kirjaliku nõusolekuta Testperioodi ajal on keelatud.
   • Kui Kasutaja kahtleb, kas mingi informatsiooni näol on tegemist konfidentsiaalse informatsiooniga või mitte, tuleb see lugeda konfidentsiaalseks informatsiooniks ning konsulteerida enne selle avaldamist CUBER TECHNOLOGY’ga.

 

 1. TEENUS
  • Teenuse olemus
   • Teenuse kasutamiseks peab Kasutajal olema Seadmesse alla laaditud CUBER APP-i.
   • Juhul kui cubereid kasutatakse mingil muul viisil, muuks otstarbeks väljaspool CUBER APP-i, ilma cuberitele spetsiifilise konfiguratsioonita, võivad cuberid kaotada oma väärtuse.
   • Cuberite omandamiseks LHV-lt ning lunastamiseks peab Kasutajal olema kehtiv kliendisuhe LHV-ga ning CUBER APP peab olema seotud LHV IBAN kontoga. Iga IBANi konto kohta saab olla ainult üks CUBER APP. Cuberite muuks kasutamiseks (omandamiseks teistelt Kasutajatelt, võõrandamiseks) ei ole see vajalik.
   • Teenuse kasutamiseks peab Kasutaja Seade olema ühendatud toimiva mobiilse interneti või WIFI-võrguga. Kasutaja mõistab, et tõrked mobiilse interneti või WIFI-võrgu töös võivad kaasa tuua ka tõrkeid Teenuse osutamisel.
   • Kasutaja võib LHV-lt cubereid omandada kokku kuni 1000 euro väärtuses. Kasutaja võib teistelt Kasutajatelt cubereid omandada piiramata väärtuses.
   • Cubereid saab võõrandada graafilise meediumi (QR koodi) abil. Cuberi võõrandamisel liigub cuber ja vastava väärtusega nõudeõigus selle võõrandaja CUBER APP-ist selle omandaja CUBER APP-i.
   • Teenust saab kasutada ainult Testperioodi kestel.
   • Kasutajad võivad cubereid LHV-s lunastada hoiusetunnistuse (cuberi) lunastustähtaja jooksul vastavalt hoiusetunnistuse (cuberi) emissioonitingimustele. Pärast hoiusetunnistuse (cuberi) lunastustähtaega ei ole Kasutajal võimalik enam cubereid LHV-s lunastada ning Kasutaja kaotab vastava nõudeõiguse LHV vastu.
  • Teenuse kasutamise tingimused ja vastutus
   • Teenuse kasutamine on Kasutajale tasuta. Kasutaja on kohustatud aga tasuma kõik Teenusega otseselt mitte seotud tasud, sealhulgas mobiilse interneti ja WIFI kasutamise eest, kolmandatest isikutest teenusepakkujatele. Kasutaja on kohustatud ise tagama Teenuse kasutamiseks sobivate Seadmete olemasolu ja toimivuse.
   • CUBER TECHNOLOGY pakub Teenust Kasutustingimuste alusel „nagu on“ põhimõttel. CUBER TECHNOLOGY ei anna mingeid otseseid ega kaudseid lubadusi seoses Teenuse ja CUBER APP-iga, sealhulgas, aga mitte ainult, seoses Teenuse ja CUBER APP-i vigadeta ja katkestusteta toimimise, kättesaadavuse, otstarbekuse, kasumlikkuse või Kasutaja vajadusteks sobivusega. CUBER TECHNOLOGY ei anna mingeid otseseid ega kaudseid lubadusi kõrvaldada Teenuse või CUBER APP-i avastatud vead.
   • CUBER TECHNOLOGY ei vastuta seadusega maksimaalses lubatud ulatuses mis tahes otsese või kaudse, varalise või mittevaralise kahju eest, mis Kasutajale Teenuse ja CUBER APP-i kasutamisega tekkida võib.
   • CUBER TECHNOLOGY ei vastuta probleemide eest Teenuse toimimisel, mis on põhjustatud kolmandatest isikutest tulenevatest asjaoludest (nagu näiteks mobiili- või internetivõrgu puudumine, tõrked selle toimimisel jms).
   • CUBER TECHNOLOGY eeldab, et kõik käsklused ja tehingud, mis Kasutaja CUBER APP-is teeb, on tehtud Kasutaja poolt või tema volitusel. CUBER TECHNOLOGY ei vastuta seadusega lubatud maksimaalses ulatuses mis tahes otsese või kaudse, varalise või mittevaralise kahju eest, mis on tekkinud seetõttu, et Kasutaja Seade on sattunud kolmandate isikute kätte, kes on seeläbi saanud ligipääsu Teenusele. Kasutaja vastutab täielikult oma Seadme füüsilise, organisatsioonilise ja infotehnilise turvalisuse eest (sealhulgas vajalike piisavat kaitset pakkuvate paroolide, ligipääsutakistuste, viirusetõrje jms meetmete rakendamise eest).
   • Kasutajad vastutavad CUBER APP-i vahendusel cuberite omandamise ja võõrandamise ning oma andmete (sh LHV kontonumbri) korrektsuse jälgimise eest. Kasutajatel on õigus vaidlustada tehtud tehinguid 30 päeva jooksul alates nende tegemisest. Hilisemaid kaebusi on CUBER TECHNOLOGY’l õigus mitte menetleda.
   • Kasutaja võib Teenust ja CUBER APP-i kasutada ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Kasutajal on keelatud kasutada Teenust ja CUBER APP-i õigusrikkumise toimepanemiseks või muul viisil, mis on Kasutustingimuste, seaduse või heade kommetega vastuolus.
   • Kasutaja mõistab, et tulenevalt kasutatava tehnoloogia platvormi eripärast on CUBER APP-i aadressi teades võimalik selgitada välja CUBER APP-i kontoseis ning kõik selle aadressiga seotud ülekanded ja Kasutaja isik.
   • CUBER TECHNOLOGY võib igal hetkel lõpetada Teenuse osutamise kas ajutiselt või lõplikult. Kui CUBER TECHNOLOGY lõpetab Teenuse osutamise lõplikult, loetakse Leping CUBER TECHNOLOGY poolt ülesöelduks.

 

 1. ISIKUANDMED
  • Teenuse kasutamisel kogub ja töötleb CUBER TECHNOLOGY järgmisi Isikuandmeid: füüsilisest isikust Kasutaja nimi, LHV IBAN konto number ning isiklik CUBER APP-i aadress.
  • CUBER TECHNOLOGY kasutab Isikuandmeid ainult Teenuse pakkumiseks ja oma Lepingu- ja seadusjärgsete kohustuste täitmiseks.
  • CUBER TECHNOLOGY ei edasta Isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Kasutustingimustes ja seaduses ettenähtud juhtudel ning oma õiguste kaitseks ja teostamiseks. CUBER TECHNOLOGY edastab Isikuandmeid ainult LHV-le. Kaupmeestele on näha ainult Kasutaja isiklik CUBER APP-i aadress.
  • Kasutaja mõistab, et Teenuse teatud osade kasutamiseks on vajalik kliendisuhte olemasolu LHV-ga ning et LHV on kehtestanud eraldiseisvad kliendiandmete töötlemise põhimõtted, mis antud kliendisuhtes kehtivad. LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad siin: https://www.lhv.ee/images/docs/Principles_of_Processing_Customer_Data-ET-2015-05-08.pdf.
  • CUBER TECHNOLOGY säilitab Isikuandmeid kuni see on vajalik Lepingu- ja seadusjärgsete kohustuste täitmiseks.
  • CUBER TECHNOLOGY kasutab Isikuandmete kaitseks piisavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid.
  • Andmesubjektil on kõik seadusest tulenevad õigused, sealhulgas õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui Isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, on Andmesubjektil õigus nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist, nende avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ning nende kustutamist või sulgemist. Andmesubjektil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
  • Andmesubjekt võib kõigi Isikuandmetega seotud küsimuste või taotluste puhul ühendust võtta CUBER TECHNOLOGY’ga: cuber@lhv.ee.

 

 1. LÕPPSÄTTED
  • Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  • Kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks vastuolu tõttu seadusega, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust. Kehtetu punkt asendatakse uue, olemuselt võimalikult sarnase punktiga.
  • Kõik Pooltevahelised tahteavaldused ja teated loetakse tehtuks, kui need on vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  • Pooled võivad kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
  • Kõik Pooltevahelised Lepinguga seotud või Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus pöörduda ka Tarbijakaitseametisse. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras, Kaupmehe puhul Harju Maakohtus.